Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak vystěhovat bývalého majitele nemovitosti či nájemníka

Nežádoucí osobu nestěhujte nikdy násilně nebo svépomoci, ale obraťte se na soud, popřípadě na Policii

I když máte za to, že se některá osoba zdržuje u Vás neoprávněně, není zákonem dovoleno tuto osobu vystěhovat prostřednictvím násilí nebo prostým sbalením kufrů a vystěhováním na ulici. Je možné, že by se takto vystěhovaná osoba nijak nebránila, ale může také dojít situaci, kdy po Vás bude požadovat náhradu způsobené škody, popřípadě na Vás podá trestní oznámení. Proto je z právního hlediska nejlepším a zároveň zákonným postupem podání žaloby na vyklizení nemovitosti, a pokud se ani ve lhůtě určené v rozsudku žalovaná osoba nevystěhuje, můžete podat návrh na její vystěhování soudním vykonavatelem nebo exekutorem. Můžete zvážit také podání trestního oznámení pro neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru či pro neoprávněné užívání cizí věci.

Trvalý pobyt pro přihlášenou osobu nezakládá nájemní či jiný vztah k bytu

Jestliže je někdo ve Vašem bytě přihlášen k trvalému pobytu, nesvědčí to o automaticky také tom, že má k bytu či domu užívací právo, neboť trvalý pobyt má především evidenční charakter. Toto mimo jiné potvrzuje také zákon o evidenci obyvatel, který stanoví, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k přihlašovanému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Můžete proti této osobě podat žalobu na vyklizení bytu a její námitky, že má v domě právo bydlet na základě trvalého pobytu, můžete považovat za neopodstatněné.

Vzor výzvy k vyklizení bytu

Jméno, příjmení

Ulice, číslo domu

PSČ Město

Výzva musí být zaslána na doručovací adresu dlužníka. Pro soud není rozhodující, zda dlužník dopis převzal, věřitel by měl být pouze schopen prokázat, že výzvu odeslal na správnou adresu.

Výzva k vyklizení nemovitosti

Tímto dopisem Tě (Vás) upozorňuji na skutečnost, že bez právního důvodu užíváš/te  byt/dům, který je v mém osobním vlastnictvím. Ačkoli jsem Tě (Vás) již několikrát vyzýval/a k jeho vyklizení, dosud se tak nestalo.

Vyzývám Tě (Vás) proto, abys/te byt vyklidil nejpozději do 14 dnů, tj. do ………………..

Pokud v uvedené lhůtě nedojde k vyklizení bytu, obrátím se se svým nárokem na soud a v rámci žaloby po tobě (Vás) budu žádat náhradu nákladů řízení.

V ……………. Dne……………..

Podpis

 

Vzor žaloby k vyklizení nemovitosti

Žaloba o vyklizení ……….(domu, bytu, nebytových prostor….)

Okresnímu soudu  ( Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu dle trvalého bydliště žalovaného.)

město

Žalobkyně: jméno, příjmení, datum narození, adresa

Žalovaný:   jméno, příjmení, datum narození, adresa

Přílohy:

– výpis z katastru nemovitostí ze dne ……………

– před-žalobní výzva (písemné doporučené výzvy, kterými jste se snažili žalovaného vyzvat k vystěhování a opuštění nemovitosti)

– pokud se jedná o nájem, můžete doložit i kopii nájemní smlouvy

I.

Jsem vlastníkem podrobnější popis nemovitosti, což dokládám výpisem z katastru nemovitostí ze dne ……………

Důkaz:

– výpis z katastru nemovitostí ze dne …………………

– výslech účastníků

 

II.

Žalovaný, popis situace od toho, jak se nastěhoval, jak to probíhalo, co se stalo, že měl nemovitost opusti, jak se chová k výzvám, proč nechce opustit, vše popsat podrobněji

Žalovaný tak bez mého souhlasu pobývá v nemovitosti – bytě, domě, který je v mém osobním vlastnictví, a ke kterému nemá žádný právní nárok.

Ve druhém odstavci je především důležité zmínit, že žalovaný nemá právní nárok (užívací právo) k bytu, domu, proč se domáháte jeho vystěhování a že jste dal/a najevo Vaše přání, aby byt opustil.

Důkaz:

– výpis z katastru nemovitostí ze dne 20.5.2012

– kopie předžalobní výzvy

– výslech účastníků

 

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Žalovaný je povinen vyklidit popis nemovitosti dle článku I. do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od nabytí právní moc rozsudku.

V rozsudku navrhněte přiměřenou lhůtu pro vyklizení bytu, v některých případech soud rozhodne o nutnosti zajistit bytovou náhradu. Pak by žalovanému běžela lhůta až ode dne, kdy mu byla poskytnuta bytová náhrada (např. sjednání jiného nájmu).

 

V …………..dne ……………..

 

Podpis

 

Zdroj:

pravnilinka.cz

jakpostupovat.cz

 

Související obrázky: