Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zvýšení platby nájmu

Často mi volají klienti, kteří pronajímají své nemovitosti a po nějaké delší době zjistili, že mají několik let mají stálé nájemné a tržní nájemné se mezitím zvýšilo.

Jakou mají tedy šanci na zvýšení nájemného?

O ujednání zvyšování nájemného hovoří zákon – § 2248 a § 2249 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Pokud se jedná o novou nájemní smlouvu, můžete si zvyšování nájemného přímo do smlouvy upravit inflační doložkou. Doložka je však platná jen v případě, že je v ní uvedeno, kterou konkrétní inflací se řídí. Můžete si do smlouvy o nájmu také sjednat každoroční zvyšování nájmu o dané částky nebo %. Dále musí být určeno datum, k jakému bude docházet ke zvyšování nájemného.

Jedná-li se o stávající smlouvy, zvyšování nájemného má svá zákonná pravidla. Pokud jste v posledních 3 letech nájemné nezvyšovali, můžete zvýšit nájemné nejvýše o  20%.  Nájemné ale nesmí být vyšší, jako srovnatelné nájemné v dané oblasti. Pokud jste v posledních 3 letech nájem zvýšili, souhrn zvýšení nesmí být více, jak 20% a nesmí převyšovat obvyklé nájemné v dané oblasti. 

Zvýšení nájemného musí pronajímatel nájemci předat písemnou formou a nájemce musí návrh odsouhlasit.

Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí a nebo sdělí-li, že se zvýšením nájmu nesouhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. Výhodou případného rozhodnutí soudu je, že již neplatí 20% limit zvýšení za poslední tři roky, nájemné tedy soud může zvýšit až do míry obvyklé v daném místě a čase. Může tak dojít ke zvýšení nájemného na částku, která představuje zvýšení o více než 20% za poslední tři roky. Nájemné také soud zvýší zpětně, s účinky ke dni podání žaloby, ne až od právní moci svého rozhodnutí.Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo.

Zvýšení nájemného při rekonstrukci nebo stavebních úpravách

Provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody, může se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s návrhem na takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce. Nedojde-li k dohodě, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného z těchto důvodů ročně o tři a půl procenta z vynaložených nákladů; má se za to, že náklady byly vynaloženy účelně.

Jak  vypadá například taková písemná forma návrhu na zvýšení nájmu?

Návrh na zvýšení nájmu bytu pronajímatelem ve smyslu § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”)

Vážený pane ………………………….,

obracím se na Vás ve věci návrhu na zvýšení nájemného podle § 2249 občanského zákoníku.

Na základě platného nájemního vztahu užíváte byt č. ……….., který se nachází v domě č. p. ………. na pozemku p. č. St. ……….., to vše v k. ú. ……….., obec ………… (dále jen „byt”). Nájemné v bytě nebylo od r. ………… zvýšeno a činí částku ……………,- Kč  (dále jen „stávající nájemné”).

Podle § 2249 občanského zákoníku má pronajímatel možnost obrátit se na nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, a to až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Tímto přípisem tedy využívám svého práva a navrhuji Vám zvýšit stávající nájemné o 20 %, tj. o částku ………….. Kč měsíčně. Po tomto zvýšení by nové nájemné za byt činilo částku ………,- Kč měsíčně (bez záloh na služby) (dále jen „nové nájemné”).

Tímto Vám dokládáme, že jsou splněny podmínky pro zvýšení stávajícího nájemného:

  1. Navrhované zvýšení stávajícího nájemného nepřekračuje cenovou hranici tvořenou výší srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, přičemž postup pro určování srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě je závazně stanoven nařízením vlády č. 453/2013 Sb. Nové nájemné tedy srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě dosahuje.
  2. Nájemné nesmí být zvýšeno dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž bylo nájemné zvýšeno naposledy (nikdy navýšeno nebylo).
  3. Navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent – v posledních třech letech nebylo nájemné zvyšováno.

Pokud budete s návrhem na zvýšení nájemného souhlasit, začnete hradit zvýšené nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití tohoto návrhu (§ 2249 odst. 3 NOZ).

Pokud s návrhem souhlasíte, prosím zašlete mi jedno podepsané vyhotovení tohoto návrhu zpět. Následně Vám bude vystaven dodatek ke smlouvě o nájmu.

Pokud se ve lhůtě dvou měsíců ode dne dojití tohoto návrhu nevyjádříte, že se zvýšením stávajícího nájemného souhlasíte, vzniká nám právo obrátit se na soud za účelem určení nové výše nájemného. V takovém případě však uhradíte náklady celého soudního řízení (soudní poplatek, náklady na právní zastoupení).

S pozdravem

Související obrázky: